Hizmet Sözleşmesi

YAYINCI SÖZLEŞMESİ

1- TARAFLAR 

İşbu YAYINCI sözleşmesinin (Aşağıda kısaca “Sözleşme” olarak anılacaktır.), bir tarafında şirket merkezi “Nisbetiye Mah. Başa Sok. Esen Apt. No:11/2 Beşiktaş/İstanbul” adresinde mukim Matter İnternet Hizmetleri ve Sosyal Medya A.Ş. (“HİZMET SAĞLAYICI”) , diğer tarafta ise “Clicktr.com” web sitemiz üzerinde kabul edip onaylayan (“YAYINCI”) gerçek veya tüzel kişi bulunmaktadır. 

YAYINCI’nın onaylaması ve HİZMET SAĞLAYICI’ nın onayı kabul etmesinden itibaren aşağıdaki hüküm ve koşullar çerçevesinde işbu sözleşme akdedilmiş olacaktır. 

2- SÖZLEŞMENİN KONUSU

HİZMET SAĞLAYICI ve YAYINCI arasında düzenlenen bu sözleşme, YAYINCI’nın internet yolu ile Clicktr.com (HİZMET SAĞLAYICININ internet sitesi) üzerinden alacağı ya da kendisi tarafından oluşturacağı linkler ile sözleşme dışı üçüncü şahıs REKLAMVEREN’in ürün, hizmet ve her türlü ticari emtiası ile markasının tanıtımını yapması, satışının yapılmasına etki etmesi ile satışın gerçekleşmesini sağlaması, buna karşılık ise HİZMET SAĞLAYICI’ nın da bu neden ile yaptığı her satış karşılığında YAYINCI’YA belirlenen bedeli ödemesine ilişkin hususların düzenlenmesi hakkındadır. 

Sözleşmeye konu ve REKLAM VERENLERİN ürün, hizmet ve her türlü ticari emtiasına  ilişkin olarak, YAYINCI’ya verilecek ücret, komisyon ve sair ödemeler ile ilgili teklifin koşulları HİZMET SAĞLAYICI tarafından münhasıran, tek yanlı olarak belirlenir. HİZMET SAĞLAYICI gerekli gördüğünde tek taraflı olarak, bu koşulları istediği şekilde değiştirilebilir veya sunulan teklifi ortadan kaldırılabilir, bu durumu yine web sitesi üzerinden düzenleyerek ilan etmiş olur. YAYINCI bu koşullara uymayı peşinen kabul ve taahhüt etmiştir. 

2- SÖZLEŞMEDE GEÇEN BAZI TERİM VE TANIMLAR 

 • “YAYINCI”: Bir web sitesine, sosyal medya platformuna, uygulama gibi varlıklara veya bloga sahip olan ve markaları, ürünleri ve hizmetleri tanıtarak gelir elde eden kişilerdir. Aynı zamanda işbu sözleşmenin tarafı olan gerçek veya tüzel kişidir.
 • “ÜÇÜNCÜ TARAF YAYINCI”: Kendi YAYINCI ağına sahip diğer yayıncılardır.
 • “REKLAMVEREN”: Bu sözleşmenin dışında, HİZMET SAĞLAYICI’nın müşterisi olan ve  her türlü ürün, hizmet ve ticari emtiası ile markasının tanıtımı yapılan gerçek ve tüzel kişilerdir.
 • “WEB SİTESİ”: Sözleşmede HİZMET SAĞLAYICI olarak anılan clicktr.com’un  iletişim ağıdır. 
 • “SON KULLANICI”: clicktr.com ve devamında YAYINCI’nın yayıncı ağı/sistemi üzerinden REKLAM VEREN’in ürün, hizmet ve ticari emtiasını satın alan gerçek veya tüzel kişidir. 
 • “YAYINCI AĞI/SİSTEM”: Yayıncıların kullandığı dijital platformlardır. 
 • “MEDYA”: REKLAMVEREN ve YAYINCI’nın websitesi ,sosyal medyası gibi tüm dijital kanalları ifade eder. 
 •  “TEKLİF”: REKLAMVEREN ile clicktr.com arasında yapılan anlaşma neticesinde son kullanıcıya sunulan öneridir.
 • “ZİYARETÇİ”: clicktr.com dijital platformlarına gelen kişidir.
 • “TIKLAMA”: clicktr.com ağ sayfalarında bağlantılara ulaşmak amacıyla  bağlantı adresine giriş yapmaktır.
 • “ÜYE OLAN /BAŞVURUCU”: clicktr.com dijital platformlarına tanımlanan tüm bilgileri eksiksiz olarak girip, gerekli koşulları kabul edip onaylayan gerçek ve tüzel kişilerdir.
 • “İŞLEM/SATIŞ”: YAYINCI  tarafından bu sözleşme koşullarına göre yayınlanan REKLAM VEREN ‘in satış koşullarını kabul eden son kullanıcının, hedefi gerçekleştirmesidir. 
 • “CLİCKTR.COM” : HİZMET SAĞLAYICISI’nın platformu olarak anılacaktır.
 • “YAYINCI AĞI KAMPANYASI” : Aşağıda 4.3 maddesinde açıklanmıştır. 
 • “NİTELİKLİ İŞLEM”: “İşlem/Satış” olarak yukarıda tanımı yapılan satışın; yasal iade, değişim vb. sürelerinin geçmesi ile satışın kesinleşmesi ve bu satışın REKLAM VEREN’in tarafından onaylandığının HİZMET SAĞLAYICI’ya bildirilmesi ve devamında YAYINCI’ nın bu satış dolayısı ile prime/ücrete hak kazandığı satıştır. 

3- YAYINCI PROGRAMINA KAYIT

HİZMET SAĞLAYICI’ nın, yayıncı programına kayıt olmak için, internet sitesi clicktr.com üzerinden “YAYINCI PROGRAMI”  başvuru formunun tüm gerçek bilgileri ile eksiksiz olarak YAYINCI tarafından doldurularak, onaylanması ve HİZMET SAĞLAYICI tarafından onaylandığına ilişkin bilginin  (aktivasyon kodu vs. yollar ile) YAYINCI’ya gönderilmesi ile gerçekleşir.  

YAYINCI, gerek gerçek, gerekse tüzel kişi olarak, kimliğini/ temsile yetkili kişinin iletişim bilgilerini gizleyemez, gizlemek için herhangi bir takma ad veya başka bir araç kullanamaz. Bunun dışında paylaşılan bilgilerde meydana gelecek her türlü değişiklik ve gelişmelerden, HİZMET SAĞLAYICI yirmi dört (24) saat süre içerisinde yazılı olarak bilgilendirilecektir. Aksi halde meydana gelebilecek her türlü sorumluluk YAYINCI’ ya ait olacağını yayıncı peşinen kabul ve taahhüt eder.

YAYINCI’nın başvurusu ile HİZMET SAĞLAYICI tarafından başvuruya ilişkin gerekli incelemeler yapılacaktır. Gerekli incelemeler yapıldıktan sonra, hizmet sağlayıcı tarafından YAYINCI’nın platforma kabul edilmesine karar verilmesi halinde YAYINCI platforma giriş yapabilecektir. YAYINCI’nın başvurusunun kabul edilip edilmemesi tamamen HİZMET SAĞLAYICISI’nın takdirinde olup, kararın gerekçesinin bildirilmesi zorunlu değildir. 

4- YAYINCININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

YAYINCI’nın platforma yapmış olduğu başvurunun kabul edilmesi halinde;

4.1. YAYINCI, HİZMET SAĞLAYICI’nın platformu aracılığı ile erişim sağladığı bağlantıları paylaşıma sunacaktır. Bu paylaşım sırasında yayıncı, iyi niyet, genel ve toplumsal ahlak ve yürürlükte bulunan tüm mevzuatlara uymayı peşinen kabul etmiştir. Aksi halde HİZMET SAĞLAYICI tek taraflı olarak ve derhal YAYINCI’nın platforma erişimini engelleyecektir. Bu engelleme neticesinde YAYINCI’nın uğradığı ve uğrayabileceği zararların talep edilmesi mümkün değildir. Aksine yasal cezai ve hukuki sorumluluğun YAYINCI’ya ait olduğu kabul edilmektedir.

4.2. YAYINCI, aşağıda ayrıntılı olarak belirtilen hususları kabul, beyan ve taahhüt etmektedir;

4.2.1. YAYINCI, kendi medyasında yer alan, tüm bilgi ve içeriğe ilişkin hak ve sorumlulukların kendisine ait olduğunu, yayınlanan veya YAYINCI Programı ile bağlantılı olarak kullanılan tüm malzemelerin yasadışı olmadığını, üçüncü kişilerin fikri ve mülkiyet haklarını veya kişisel haklarını ihlal etmediğini, zararlı, tehdit ve hakaret içerikli, küçük düşürücü, müstehcen ve taciz içerikli olmadığını, ayrıca şiddet içermediğini, içeriklerin  din, dil, ırk, etnik köken, cinsiyet, milliyet, engellilik, yaş ve sair ayrımcılık içermediğini ve/veya yasadışı faaliyetleri övücü ve teşvik eder nitelikte olmadığını, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları’na ilişkin olarak yürürlükte bulunan hukuki ve cezai tüm kanun ve ulusal / uluslar arası sözleşme ve yasal kurallara, doğrudan veya dolaylı olarak aykırı olmadığını ve aykırı içerikte bulunmadığını, netice olarak; Clicktr.com’un YAYINCI’ya sakıncalı olduğunu bildirdiği (toplu olarak “İtiraz Edilebilir İçerik”) içerikler de dahil diğer tüm düzenlemeleri sağladığını,

4.2.2. Açıkça izin / onay verilen durumlar haricinde; YAYINCI, gerek clicktr.com, gerekse REKLAMVEREN ile ilgili olarak her türlü ürün, hizmet, marka ve ticari emtiası ile ilgili hiçbir beyan, garanti veya taahhütte bulunmayacağını,

4.2.3. Önceden yazılı izin alınmaksızın, YAYINCI medyasının, program web sitesinin veya herhangi bir üçüncü tarafın (REKLAM VEREN dahil) görünüm ve izlenimini kopyalamamayı veya benzer nitelikte olmamasını sağlamayı ya da medyasının Clicktr.com, REKLAM VEREN’ler ve program web sitesinin bir parçası tarafından onaylandığı izlenimi yaratmayacağını, 

4.2.4. Bu anlaşma kapsamındaki tüm yükümlülüklere, gerekliliklere ve kısıtlamalara uymayı ve Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları’na ilişkin olarak yürürlükte bulunan tüm kanun ve gerek ulusal gerekse uluslararası sözleşmelere ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili tüm yasal düzenlemelere uyacağını,

4.2.5. E-posta sağlayıcıları, sosyal ağ hizmetleri ve reklam ağları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, YAYINCI Programı ile bağlantılı olarak kullandığı üçüncü taraf hizmetlerin şartlarına, koşullarına, kılavuzlarına ve politikalarına uymayı, 

4.2.6. Clicktr.com ve REKLAM VEREN’e kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler sağlanmak üzere, YAYINCI Programı ile bağlantılı olarak, kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerin toplanmasını sağlamayı ve Clicktr.com ve REKLAM VEREN’nin amaçladığı şekilde kullanılmak üzere -yürürlükte bulunan tüm kanun ve sözleşmelere ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere- tüm bilgi toplama, kullanma ve paylaşma uygulamalarını açık, eksiksiz ve belirgin bir şekilde postalayacağını ve son kullanıcılara sunacağını, 

4.3. Programa özel aşağıdaki koşullar, ancak belirtilen özel kampanyalara uygulanır;

YAYINCI Ağı Kampanyaları : Kendi YAYINCI Ağlarını kullanan bir yayıncının bu kampanyayı kabul etmesi durumunda, her halükarda 30 günü geçmeyecek şekilde, oluşturduğu bağlantıları ağında bulunan diğer YAYINCI’ların(üçüncü taraf yayıncıların) da kullanımına açık olacak şekilde kendi ağında yayınlaması gerekmektedir. YAYINCI, herhangi bir Üçüncü Taraf YAYINCI’nın bağlantıları herhangi bir şekilde değiştirilmesinin kesin olarak yasak olduğunu kabul eder. YAYINCI, Ağı’nın faaliyetlerinin en yüksek endüstri standartlarına uyumlu olmakla birlikte yürürlükte bulunan tüm kanun ve mevzuat ile uyumlu sürdürdüğünü kabul eder. YAYINCI, “İtiraz Edilebilir İçerik” içeren web sitesi veya iş modeli olan tarafların Üçüncü Taraf YAYINCI’larına olmasına izin vermemelidir. Üçüncü Taraf YAYINCIlar’ın YAYINCI ile iyi niyet anlaşması içinde olması gerekmektedir. YAYINCI tüm Üçüncü Taraf YAYINCI’ların bağlantılara erişmeden önce bu sözleşmeyi doğrulanabilir yollarla kabul etmelerini talep etmeli ve onaylamalıdır. YAYINCI, herhangi bir “İtiraz Edilebilir İçerik” yayınlayan ve/veya bu sözleşmenin şart ve koşullarından herhangi birini ihlal eden veya ihlal etmesi makul şekilde beklenebilecek bir eylemde bulunan Üçüncü Taraf YAYINCI ile ilişkisini derhal sonlandıracaktır. Üçüncü Taraf YAYINCI’nın paylaştığı bağlantı sebebi ile her iki tarafın da herhangi bir yanlışlıktan şüphelenmesi durumunda, YAYINCI derhal Üçüncü Taraf YAYINCI’nın kimlik ve iletişim bilgilerini clicktr.com ile paylaşacaktır. Ayrıca YAYINCI derhal Üçüncü Taraf YAYINCILARI YAYINCI Programı’ndan kaldıracak ve CLİCKTR’in yazılı bildirimi üzerine YAYINCI Ağı’ndaki clicktr.com Tekliflerini kaldıracaktır. YAYINCI, Üçüncü Taraf YAYINCI’ nın bu sözleşmenin şart ve koşullarını kabul etmesinin kendi sorumluluğunu azaltamayacağını bilmekte ve kabul etmektedir, bu sebeple Üçüncü Taraf YAYINCI’nın tüm eylem ve ihmallerinde YAYINCI’nın da sorumluluğu bulunmaktadır. 

Reklam kampanyaları: Clicktr.com tarafından aksi kararlaştırılmadıkça hiçbir link sohbet odaları ve ilan panolarında clicktr.com‘un reklamı paylaşılamaz. YAYINCI sayfasının belirli bir bölümünde Clicktr.com reklam linkini paylaştığını beyan etmelidir. YAYINCI tarafından bir reklam herhangi bir programda paylaşılmak isteniyor ise kurulumdan önce son kullanıcıya reklamın geçeceği açıkça beyan edilmeli ve onayı alınmalıdır. Kurulum şartları ve koşulları son kullanıcıya anlaşılabilir şekilde beyan edilmelidir.

HİZMET SAĞLAYICI tarafından gerekli görüldüğü durumlarda kurulumun kaldırılması talep edilebilir ve son kullanıcı kabul görmüş yöntemlerle kurulumu kaldırmak zorundadır. Aksi halde HİZMET SAĞLAYICI’nın hiçbir hukuki sorumluluğu bulunmamaktadır. 

Kuponlar: YAYINCI, HİZMET SAĞLAYICI’nın platformunda bulunan  indirim veya diğer avantajlardan yararlanabilmek için hizmet sağlayıcı tarafından sunulan kupon kodlarını medyasında paylaşacaktır. Paylaşılan kupon, tüketici tarafından kullanılması halinde program web sitesinden satın alma işlemi gerçekleşecektir. Tüketici tarafından satın alma işleminin gerçekleşmesi halinde, bu işlem “Nitelikli İşlem” olarak ifade edilecektir. Kupon kodlarının kullanılmasının sebebi, REKLAM VEREN’lerin, ürün ve hizmetlerinin alıcılarının YAYINCI’nın medyasını ziyaret edip etmediğini veya kuponu YAYINCI’NIN paylaştığı linkten alındığının tespiti  için kullanacaktır. Kuponun kullanımıyla ilgili YAYINCI’nın gizlilik politikasını güncellemeli, tüm bildirimleri sağlamalı ve yasaların gerektirdiği tüm izinleri almayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.4. YAYINCI, kendisi ve medyası hakkında platforma sunduğu bilgilerin doğru, güncel ve eksiksiz olduğunu, gerekli düzene uygun biçimde gönderildiğini ve bu bilgilerin fiili gerçeklere uygun olduğunu kabul ve beyan etmektedir. YAYINCI, bu bilgilerde meydana gelen her türlü değişikliği platformun ilgili kısmında kendisi hakkında yer alan bilgileri güncelleyerek Clicktr.com’a derhal bildirmelidir. YAYINCI, bir tüzel kişi ise YAYINCI’nın tam tescil unvanı, şirket ticaret sicil numarası, şirket merkezi bundan farklı ise ticari adresi ve vergi bilgilerini Clicktr.com’a sunmalıdır. YAYINCI gerçek kişi ise en az 18 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. YAYINCI henüz 18 yaşını doldurmamışsa, velilerinden biri Clicktr.com hizmetine kaydına yazılı olarak onay vermelidir. 18 yaşının altındaki YAYINCI’nın veli onayı olmadan kaydı geçersiz olacaktır. 

4.5. YAYINCI, bu sözleşmenin süresi, her türlü yenileme süresi ve sonrasındaki 1 (bir) yıl boyunca, işbu Sözleşme kapsamında platform tarafından temin edilen hizmetler çerçevesinde Clicktr.com’un yazılı onayı olmadan hiçbir gerçek ve/veya tüzel kişiye Clicktr.com ile yürütülmekte olunan hiçbir teklifi göndermeyecektir. YAYINCI, işbu sözleşme kapsamında Clicktr.com tarafından hizmet temin edilen hiçbir REKLAM VEREN ile ilgili olarak, üçüncü bir tedarikçiye veya hizmetlere esasen benzer nitelikte iş yapan hiçbir kişi veya kuruma devretmeyeceğini, doğrudan ya da dolaylı olarak transfer etmesine sebebiyet vermeyeceğinin kabul ve beyan etmektedir. YAYINCI hiçbir REKLAM VEREN’i böyle bir devrin gerçekleştirilmesi yönünde teşvik etmeyecektir. YAYINCI, herhangi bir REKLAM VEREN’e doğrudan ya da dolaylı olarak talep götürmesi veya bir bağlı şirketine devredilmesine sebep olması halinde, Clicktr.com’a, YAYINCI bu maddeyi ihlal etmemiş olsaydı Clicktr.com’un kazanmış olacağı miktarı ödeyecektir; ayrıca bu durumda Clicktr.com ilgili YAYINCI’ya yapacağı ödemeleri askıya alma veya iptal etme konusunda seçimlik hakka sahiptir. Bu yasal şartlar dahilinde, Clicktr.com’dan veya Clicktr.com’un herhangi bir iştirakinden/holding şirketinden hiçbir çalışanına istihdam amacıyla talep götürmemeyi YAYINCI peşinen kabul ve taahhüt etmektedir. YAYINCI’nın taahhütlerinin aksine hareket etmesi halinde yasal ve yargısal yollara başvurulacaktır. Yukarıda açıkça ifade edilen haller dışında, bu sözleşmede yer alan hiçbir şey Clicktr.com’un YAYINCILAR ile bağımsız stratejik ortaklıklar içine girmesini ya da başka sözleşmeler akdetmesini kısıtlar veya Clicktr.com’un kendi ürün ve hizmetlerinin reklamını, ticaretini ya da tanıtımını yapmasını yasaklar nitelikte kabul edilmeyecektir. 

 


5- HİZMET SAĞLAYICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE SORUMLULUĞUNUN SINIRLARI

5.1. HİZMET SAĞLAYICI işbu sözleşmeden doğan ve 6. Maddede belirtilen, Yayıncı’ya ödenmesi gereken tüm ücretleri tahsil etmeyi ve YAYINCI’ya ödemeyi kabul ve beyan etmektedir.

5.2. HİZMET SAĞLAYICI, Clicktr.com’un hizmetini, herhangi bir bağlantılı websitesine yönelik bağlantıların veya üçüncü kişi kaynaklarının performansını garanti veya taahhüt etmez. 

5.3. HİZMET SAĞLAYICI, hiçbir şekilde YAYINCI veya başka bir üçüncü kişi tarafından bu websitesine erişim halinde, bu websitesinin ya da bu websitesinden linkle yönlendirilmiş başka bir websitesinin, bu websitesinde yer alan hizmetlerin kullanımı sırasında uğranılmış doğrudan veya dolaylı bir zarardan, gelir veya veri kaybından ya da başkaca hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz. HİZMET SAĞLAYICI, YAYINCI tarafından herhangi bir nedenle uğranılan doğrudan veya dolaylı zarar ve masraflardan hiçbir koşulda sorumlu değildir.

5.4. HİZMET SAĞLAYICI, hizmetteki kusurlardan, hizmete erişimdeki aksaklıklardan, bilgi taşıma sistemindeki verilere yönelik ihlallerden veya veri kaybından, Clicktr.com hizmetinin güvenlik sistemindeki kusurlardan, virüslerden veya diğer zararlı yazılım bileşenlerinden dolayı hizmete, YAYINCI’nın yazılımına ve/veya YAYINCI’nın websitesine verilen herhangi bir zarardan ötürü sorumlu olmayacaktır. HİZMET SAĞLAYICI, YAYINCI’nın websitesindeki bağlantıların gerçekleştirilmesinde meydana gelen herhangi bir hatadan veya bağlantıların belirtilen fonksiyonlarında meydana gelebilecek her türlü aksaklık ve zarardan sorumlu olmayacaktır. 

5.5. Clicktr.com’daki YAYINCI Programları’na kaydolan REKLAM VEREN, YAYINCI Programlarına uygun yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde, Clicktr.com bundan doğacak zararlardan sorumlu olmayacaktır.

6-  SÖZLEŞME BEDELİ VE KOŞULLARI

6.1. YAYINCI’ya, işbu sözleşmede tanımlar bölümünde açıklanan ve aşağıda belirtilen her bir “Nitelikli İşlem” için reklam veren ile anlaşılan bedel üzerinden iade, iptal,  geri dönme, tahsil edilemeyen alacaklar, krediler, KDV, benzeri vergiler ve REKLAM VEREN tarafından herhangi bir sebeple yapılan kesintiler düşüldükten sonra, YAYINCI ile HİZMET SAĞLAYICISI tarafından açıklanacak / daha önceden açıklanmış ve clicktr.com’ da oran ve miktarı teklifin yanında belirlenen miktarda olup, bu oran üzerinden hesaplanan “Komisyon” bedeli ödenecektir. “Nitelikli İşlem”, son kullanıcının Clicktr.com’u kullanan yayıncıların veya Üçüncü Taraf yayıncılarının bağlantıları üzerinden REKLAM VERENİN web sitesine bağlantı sağlaması durumunda ortaya çıkar. Son kullanıcı, (i) bir robot yazılım, örümcek ağ yazılımları, otomatize edilmiş bilgisayar yazılımları veya otomatize edilmiş veya eğitilmiş, yapay zeka, makine öğrenmesi, derin öğrenme gibi veya sahte bir yöntem kullanılarak, son kullanıcı gibi gösterilen veya onun gibi davranmak üzerine geliştirilmiş, bilgisayar veya yazılımlar tarafından üretilen bir kullanıcı değildir. (ii) önceden doldurulmuş veya otomatik olarak doldurulan alanları kullanmamaktadır, (iii) bu işlem için gerekli tüm belgeleri tamamlar, (iv) daha sonra Clicktr.com tarafından sahte, eksiksiz, niteliksiz veya kopya olarak belirlenmez. Herhangi bir “Nitelikli İşlem” yalnızca kayıtlarımıza göre ve REKLAM VEREN’in onayı neticesinde belirlenecektir.  

6.2. YAYINCI’nın hak edişi / komisyon bedeli 100-TL’den az olmaması kaydıyla, sonuçlanan “Nitelikli İşlemler” den toplanan net gelirler REKLAMVEREN’den tahsilatının HİZMET SAĞLAYICI‘sına yapılmasına takiben 7 gün içinde ödeme belirtilen banka hesabına yapılacaktır. 100-TL’den daha az bakiyeli hesaplar sonraki aya devredilecek ve 100-TL’ye ulaşana kadar aylık olarak devir devam edecektir. Yukarıda 6.1 numaralı maddeye göre “Nitelikli İşlem” olarak belirlenen ancak daha sonra bu şartları yerine getirmediği tespit edilen işlemler için daha önce ödenmiş olan komisyonlar / hak edişler YAYINCI’nın hesabına iade edilmesini HİZMET SAĞLAYICI saklı tutmaktadır. 

6.3. Komisyon ödenmesine ilişkin YAYINCI’nın hakkı ve Clicktr.com’un yükümlülüğü, REKLAM VEREN tarafından Clicktr.com’a net gelirleri oluşturan fonlar üzerinden yapılacak ödemeye tabidir ve bu sebeple YAYINCI, HİZMET SAĞLAYICI‘nın komsiyonlar için yalnızca REKLAM VERENLERDEN bu net gelirleri aldığı ölçüde sorumlu olabileceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. HİZMET SAĞLAYICI, REKLAM VEREN’lerden net gelirleri almadıysa YAYINCI komisyon ödemesi için HİZMET SAĞLAYICI’ ya baskı yapamayacağını , REKLAM VEREN’in borcunu ödemesini bekleyeceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.

6.4. HİZMET SAĞLAYICI, bu Sözleşme kapsamında YAYINCI’ya ödenecek olan tüm komisyonlar için, YAYINCI Gelir ve Kurumlar vergisi mükellefi ise HİZMET SAĞLAYICI’ya komisyonun hak edildiği ay sonuna kadar komisyon bedeli faturası düzenleyerek gönderecektir. Eğer YAYINCI’nın Gelir ve Kurumlar vergisi mükellefiyeti yok ise yürürlükte olan Vergi mevzuatı gereği , HİZMET SAĞLAYICI tarafından YAYINCI’ya %15 oranında gelir vergisi kesintisi yapılarak, düzenlenecek olan “Gider Makbuzu / Pusulası” düzenlenip , gönderilecek ve buna göre ödeme yapılacaktır. Bağlantıların, nitelikli İşlemlerin ve komisyonların tespitinin tüm takibi, tamamen kendi takdirine bağlı olarak HİZMET SAĞLAYICI tarafından yapılacaktır. Bu halde YAYINCI’nın faturanın herhangi bir bölümüne ve/veya bildirilen “Nitelikli İşlemler” ile ilgili olarak tutarsızlığına itiraz etmesi ve bu itiraz sebebinin HİZMET SAĞLAYICI ‘sının istatistiklerinin %10’undan fazla olması durumunda; itirazın fatura tarihinden itibaren 5 gün içerisinde yazılı ve gerekçeli yapılması gerekmektedir. YAYINCI, süresi içerisinde itirazda bulunmazsa YAYINCI’ nın bu faturaya veya bildirilen “Nitelikli İşlemler”e dayanarak herhangi bir iddiadan geri alınamaz şekilde feragat ettiği kabul edilir. 

6.5. YAYINCI’nın, HİZMET SAĞLAYICI ile bu Sözleşme veya yine kendi aralarındaki diğer herhangi bir sözleşme nedeniyle ödenmemiş bir borcu varsa, YAYINCI Programı ile ilgisi olsun veya olmasın, YAYINCI herhangi bir ödemeden bu borcun HİZMET SAĞLAYICI tarafından mahsubunun yapılabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.6. İşbu sözleşmede yer alan hiçbir hüküm, HİZMET SAĞLAYICI ile YAYINCI arasında bir ortaklık veya işçi-işveren ilişkisi yaratmayacak veya yaratır şekilde yorumlanmayacaktır.

6.7. YAYINCI’ya yapılacak ödemeler doğrudan yayıncının banka hesabına yapılır. Yayıncı, banka hesabı bilgilerini (bankanın adı ve şubesi, şube kodu ve yayıncının iban ve hesap numarası dahil olmak üzere) platformun ilgili kısmında eksiksiz olarak belirtmelidir.

6.8. YAYINCI, HİZMET SAĞLAYICI tarafından kendisine yapılan her türlü ödemeye ilişkin olarak ödenmesi gereken tüm vergi, harç ve sair mali mükellefiyetlerin ödenmesinden tek başına sorumludur. YAYINCI, gerçekleştirdiği bu tür ödemeler için sonradan HİZMET SAĞLAYICI’ ya rücu edemez.

7- GİZLİLİK YÜKÜMLÜLÜĞÜ

İşbu sözleşmede aksi belirtilmedikçe ve HİZMET SAĞLAYICI’nın rızası dışında, YAYINCI, bu sözleşmenin koşullarını, ticari ve finansal bilgilerini, REKLAMVEREN ve satıcı listelerini, fiyatlandırmalarını, satış bilgilerini, websitesini ilgilendiren veya yayıncılardan herhangi birine ilişkin satış ve bütün bilgileri ancak bunlarla sınırlı kalmamak üzere, gizli tutacağını ve sır olarak saklayacağını, doğrudan veya dolaylı olarak kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ancak bu tür bilginin genel olarak YAYINCI’dan başka bir kaynak tarafından bilinmesi veya kamuya açık olması hali bu kuralın dışındadır. YAYINCI, yayıncı programı ile rekabet eden bir hizmeti geliştirmek, arttırmak veya işletmek ya da başka bir tarafa aynı şekilde yardımcı olmak için yayıncı programından elde edilen hiçbir bilgiyi kullanmayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

YAYINCI, gerek kendisinin gerek kendi çalışanlarının veya hizmetin ifasında kullandığı kişilerin gizlilik hükümlerini ihlali durumunda, HİZMET SAĞLAYICI’ ya bu sözleşme çerçevesinde kesilen faturaların 10 katı tutarında cezai şartı ilk talepte ve derhal ödemeyi peşinen kabul ve taahhüt eder.

8- SINIRLI LİSANS VE FİKRİ MÜLKİYET

YAYINCI’ ya medyayı yalnızca yayıncı programına katılan bir kişi olarak tanımlamak ve program web sitesi aracılığıyla satışların arttırılmasına yardımcı olmak amacıyla, bağlantıları ve web sitesini yalnızca bu anlaşma şartlarına uygun olarak sınırlı, münhasır olmayan, devredilemez, iptal edilebilir bir kullanma hakkı verilmektedir. Bağlantıların ya da herhangi bir şekilde HİZMET SAĞLAYICI’ ya ait lisanslı olan grafikler, tasarımlar, kopyalar veya diğer materyaller değiştirilemez, başkalaştırılamaz, manipüle edilemez ve türetilerek yeniden tasarlanamaz. Bağlantılar yalnızca yayıncı programının itibarlı üyeleri tarafından kullanılma hakkına sahiptir. Lisansınızı herhangi bir şarta bağlı olmaksızın her zaman feshedilebilir. Burada açıkça belirtilmediği sürece, bu sözleşme ile YAYINCI’ya HİZMET SAĞLAYICI’nın ticari markaları, hizmet markaları, telif hakları, patentleri veya ticari sırları hakkında herhangi bir hak verme amaçlanmamaktadır. Ayrıca YAYINCI tarafından vermesi teklif edilen öneri, yorum ve tavsiyelerin HİZMET SAĞLAYICI tarafından herhangi bir tazminat ödenmeksizin kullanılabileceği kabul edilmektedir. İşbu sözleşmede açıkça yer almayan tüm haklar münhasıran HİZMET SAĞLAYICI’ ya aittir.

9- SÜRE VE FESİH

İşbu Sözleşme, YAYINCI’nın yayıncı programına başvurusunun HİZMET SAĞLAYICI tarafından yukarıda belirtildiği gibi onaylandığı tarihte başlayacak ve işbu sözleşmede belirtildiği gibi sonlandırılıncaya kadar devam edecektir. YAYINCI; medyasında tüm bağlantıları kaldırarak ve bağlantıların tüm kopyalarını silerek istediği zaman yayıncı programına katılımını sonlandırma hak ve yetkisine sahiptir. HİZMET SAĞLAYICI önceden yazılı bildirim yapılmasına gerek olmaksızın sözleşme ilişkisini tek taraflı olarak sona erdirebilir. HİZMET SAĞLAYICI, YAYINCI’ nın bağlantılarını devre dışı bırakarak ya da herhangi bir zamanda ve herhangi bir sebeple bir veya daha fazla teklife veya bu sözleşmeye katılımını sonlandırabilir. YAYINCI, herhangi bir sebeple bir veya daha fazla teklife veya bu sözleşmeye katılımın sona ermesi üzerine, tüm bağlantılar ile HİZMET SAĞLAYICI ve REKLAM VEREN’ nin fikri mülkiyetine ilişkin tüm kullanımlarını ivedilikle durdurmayı ve silmeyi, bunun yanı sıra bir veya daha fazla teklif için Clicktr.com veya REKLAM VEREN yayıncısı olarak temsil etmeyi durdurmayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Geçerli tahakkuk eden ödemeler, eylem nedenleri ve şartları gereğince fesihten kurtulma amaçlı olan tüm haklar, fesihte geçerli olacaktır. 

10-HİZMET SAĞLAYICISININ  YETKİLERİ

Bu Sözleşme kapsamında sunulan diğer tüm haklara ve çözümlere ek olarak, HİZMET SAĞLAYICI aşağıda belirtilen hallerde YAYINCI’ nın bağlantıları aracılığıyla gönderilen tüm işlemleri silme, ödenmemiş komisyonları durdurma veya dondurma ve ödenen komisyonları geri alma haklarını saklı tutmaktadır. HİZMET SAĞLAYICI, YAYINCI’nın bu sözleşmeyi ihlal ettiğini belirler veya tespit ederse , bu sözleşmeyi ihlal ettiğine ilişkin YAYINCI Programı’na katılımı ile ilgili makul ve inandırıcı bir şikayet alır veya herhangi bir nitelikli eylemin daha sonra bu sözleşmede ve YAYINCI Programı’nda belirtilen şartları yerine getirmediği belirlerse veya tespit ederse; komisyonların bu şekilde durdurulmasını veya dondurulmasını ayrıca ve gerekirse ödenen komisyonların geri alınması, söz konusu komisyonların bu ihlal nedeniyle kazanılıp kazanılmadığına bakılmaksızın gerçekleştirilebilir. İşbu sözleşmenin ciddi bir şekilde ihlal edilmesi durumunda, HİZMET SAĞLAYICI , YAYINCI’ nın kimliğini ve iletişim bilgilerini resmi kurum ve kuruluşlarla veya eylemleri tarafından doğrudan zarar görmüş üçüncü taraflara açıklama hakkını saklı tutar. 

11-SPAM KARŞITI POLİTİKA

Yayıncı, program ile bağlantılı olarak gönderilen e-postalar, uygun tarafın vazgeçme bağlantısını içermelidir. Zaman zaman YAYINCI Programı’nın linklenmesini veya yönlendirmesini içeren e-postaları göndermeden önce, e-postanızı son halini onay için Clicktr.com temsilcisine göndererek yazılı onay aldıktan sonra üçüncü taraflara iletilmesi HİZMET SAĞLAYICISI tarafından talep edebilir. Yine de e-postanın ilgili yasalara uymasını sağlamak sadece YAYINCI’nın sorumluluğundadır. YAYINCI, bu sebeple, geçerli yasalara uygunluk için HİZMET SAĞLAYICI’ nın e-postayı onaylamasına güvenmemeyi veya buna yönelik herhangi bir iddiada bulunmamayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

12-AYKIRI İŞLEMLER

Herhangi bir kişi, araç, gereç veya düzenleme kullanarak dolandırıcılık yapmak, yürürlükteki yasaları ihlal etmek, diğer yayıncılara müdahale etmek, bağlantılar veya komisyon yoluyla yapılan başvurularla ilgili bilgileri tahrif etmek ya da YAYINCI Programı’na izin verilen erişimi aşmak suretiyle bilgileri tahrif etmek kesinlikle yasaktır. Bu tür eylemler, bağlantılar aracılığıyla yapılan tıklama sayısını arttırmak veya gerekli olan bilgileri tamamlamak, casus yazılım kullanmak, çalıntı yazılım kullanmak, çerez doldurmak veya diğer aldatıcı eylemleri ya da tıklama sahtekârlığını kullanmak için otomatik araçların kullanımını kapsar, ancak bahsi geçen eylemler işbu sözleşmede belirtilen eylemlerle sınırlı olmamak üzere, hukuka, yasaya aykırı her türlü eylemi kapsamaktadır.  

13- TEMSİL VE GARANTİLER

YAYINCI tarafından garanti ve temsil edilen hususlar şöyledir;

13.1. Bu Sözleşme, şartlarına uygun olarak uygulanabilecek ve bu sözleşme kapsamında Clicktr.com’ a girme yetkisine sahip olduğunuz yasal, geçerli ve bağlayıcı yükümlülüğü bulunduğunu,

13.2. Medya faaliyetlerini yürütmek için geçerli ve ilgili tüm yasal mevzuatlar gereğince bu sözleşmeye dahil olmak ve gerçekleştirmek için tüm lisanslara, izin ve onaylara sahip olduğunu, 

13.3. Bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirme kabiliyetini zayıflatacak veya sınırlayacak hiçbir adım veya işlem yapılmadığı ya da beklemede olmadığını,

13.4. Bu Sözleşme uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmek için ilgili tüm yasal mevzuatlar gereğince belirtilen tüm gerekli becerilere, kimlik bilgilerine, deneyime, kaynaklara ve diğer gereksinimlere sahip olduğu durumlarda geçerli olacaktır. 

14- DEĞİŞİKLİKLER

İşbu Sözleşme kapsamında herhangi bir bildirimde bulunulmasına izin verilmesinin yanı sıra, YAYINCI’ ya bir e-posta ile bildirimde bulunularak bu Sözleşme’nin hüküm ve koşulları herhangi bir zamanda değiştirilebilir. Değişiklikler bu bildirim anında geçerli olacaktır. Eğer ki değişiklikler YAYINCI için kabul edilemez ise, bu Sözleşme derhal feshedilebilir. Bir değişiklik bildirimi yayınlandıktan sonra bu YAYINCI Programı’na katılım sağlanması halinde, ilgili değişikliğin kabul edildiği anlamına gelecektir. Ek olarak, HİZMET SAĞLAYICI bir Teklif veya bağlantının herhangi bir özelliğini değiştirebilir, askıya alabilir veya durdurabilir ya da bir bağlantı ile ilgili olarak etiket, metin, grafik veya afiş reklamı kaldırabilir, değiştirebilir ve başkalaştırabilir. Yayıncı, YAYINCI Programı’nın bir parçası olarak YAYINCI tarafından kullanılan herhangi bir bağlantı, grafik veya afiş reklamı kaldırmak, değiştirmek veya başkalaştırmak için HİZMET SAĞLAYICI’ dan gelen herhangi bir isteği derhal yerine getirmeyi kabul eder.

15- BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRME

YAYINCI bu sözleşmeyi okuduğunu, tüm şart ve koşullarını kabul ettiğini onaylamaktadır. YAYINCI Programı’na ve her teklife katılma isteğini bağımsız olarak değerlendirdiğini ve bu sözleşmede veya YAYINCI Programı’nda belirtilenlerin dışında hiçbir temsil, garanti veya beyana güvenmediğini de ayrıca peşinen onaylamaktadır. 

16- TAZMİNAT

YAYINCI, kusursuz taraf olan HİZMET SAĞLAYICI ve REKLAMVEREN’in ve onlara bağlı ortaklıkların, iştiraklerin, ve lisans verenlerin, hissedarların, yöneticilerin, memurların, çalışanların, mal sahiplerinin ve acentelerinin her türlü iddia, işlem, talep, borç, kayıp, zarar, karar, uzlaşma, masraf ve ücretlerini (avukatlık ücret ve masrafları da dahil olmak üzere) aşağıda belirtildiği hallerde ;buradaki Yayıncı tarafından temsil, garanti, sözleşme, kısıtlama veya yükümlülük ihlali de dahil olmak üzere, bu sözleşmenin herhangi bir şekilde eksik ifası veya ihlali, YAYINCI’nın veya YAYINCI ile ilgili herhangi bir tarafın bağlantıları, teklifleri, HİZMET SAĞLAYICI’ nın web sitesini ve/veya hizmetlerini veya REKLAMVEREN’ nin fikri mülkiyet hakkını kötüye kullanması, haksız, izinsiz kullanması, YAYINCI’ nın medyasında yer alan herhangi bir iddia ve/veya herhangi bir ürün veya hizmet sebebiyle, bu tür medyada yer alan içerik sebebiyle -ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere- bağlantılar hariç olmak üzere sağladığı veya sattığı herhangi bir ürün veya hizmetin kalitesini işbu sözleşmede belirtilen şart ve koşullara uyulmaması veya herhangi bir hükmünün ihlal edilmesinden dolayı oluşmuş ve oluşabilecek tüm zarar  ve ziyanı tazmin etmeyi, savunmayı ve elinde tutmayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

17-  KİŞİSEL VERİLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler, HİZMET SAĞLAYICISI tarafından kanun kapsamında olmak üzere kişisel veri işlem şartları ve amaçları kapsamında saklanmaktadır.  

YAYINCI veri işleyen sıfatı ile HİZMET SAĞLAYICI ile paylaşabileceği / transfer edebileceği ve/veya  işbu sözleşme uyarınca işleyebileceği herhangi bir kişisel verinin, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin tüm eylemlerin / işlemlerin her zaman yürürlükte bulunan ilgili kanun ve düzenlemeler ile ileride yürürlüğe girebilecek olan kişisel verilerin korunması alanındaki her türlü mevzuat ve bunlarda yapılacak değişikliklere uygun olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

Mevzuata uygun davranma yükümlülüğünün yanı sıra YAYINCI, HİZMET SAĞLAYICI adına elde etme, kaydetme, depolama ve muhafaza etme dahil olmak üzere herhangi bir şekilde işleyebileceği her türlü kişisel veri ile ilgili olarak;

 1. Her türlü kişisel verinin işlenmesi ve / veya aktarımı alanında yürürlükteki mevzuat hükümlerine ve HİZMET SAĞLAYICI‘nın tüm talimatlarına uygun olarak hareket etmeyi, HİZMET SAĞLAYICI‘nın belirttiği amaç dışında herhangi bir amaçla kullanmamayı, amacın ortadan kalkması halinde verileri derhal imha etmeyi ,
 2. Kişisel verilerin herhangi bir surette 3. Kişilere aktarılması halinde işbu 18. Maddedeki yükümlülüklerden 3. Kişişlerinde aynı şekilde sorumlu olmasını sağlayacağını, 
 3. Kişisel verilerin işlenmesine ve/ veya aktarımına ilişkin olarak HİZMET SAĞLAYICI’nın menfaatlerini ilgilendirebilecek herhangi bir ihtilaf yahut konu nedeniyle kendisine yönetilmiş olan tüm talepler (ilgili kişilerin kendi kişisel verilerine erişim talepleri ve şikayetlerde dahil olmak üzere) konusunda HİZMET SAĞLAYICI’yı derhal bilgilendirmeyi ve gerekli görülen dokümantasyon, bilgileri ve diğer her türlü desteği HİZMET SAĞLAYICI’ya vermeyi ve HİZMET SAĞLAYICI ile tam işbirliği yapmayı, söz konusu bilgilendirme yapılmaksızın mevzuattan doğan yükümlülükler hariç olmak üzere herhangi bir talebe ilşkin olarak HİZMET SAĞLAYICI tarafından yazılı onay ya da herhangi bir yazılı talimat verilmediği takdirde bir işlem yapmamayı , 
 4. İşbu sözleşme ve eklerinde yer alan diğer yükümlülükler saklı kalmak üzere, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek  kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almayı kabul, beyan ve taahhüt eder. 

İşbu madde, Sözleşme herhangi bir sebeple sona erse dahi yürürlükte kalmaya devam edecektir.

18- SÖZLEŞMENİN DEVRİ

YAYINCI işbu Sözleşme kapsamındaki haklarını veya yükümlülüklerini üçüncü bir şahsa tümüyle veya kısmen devredemez. 

19-MÜCBİR SEBEP

Tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması mücbir sebep hali olarak değerlendirilecektir. (Örneğin; deprem, su baskını, yangın gibi doğal afetler, çalışmayı ve faaliyeti engelleyen hükümet kararları, grev, lokavt, harp ve seferberlik hali, bulaşıcı hastalıklar vb.) Taraflar mücbir sebep dolayısıyla yükümlülüklerini tam ve zamanında yerine getirememekten dolayı sorumlu tutulmayacaktır. Mücbir sebep durumunun kesintisiz 30 (otuz) gün devam etmesi halinde Taraflar bir araya gelerek, mail, faks veya diğer posta yolları ile işbu sözleşmenin devam, askıya alınma, fesih veya başka bir şekilde tasfiye şekillerini müzakere edeceklerdir. Tarafların bir anlaşmaya varamaması halinde, Taraflardan herhangi biri işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetmek hakkına haizdir.

20-MADDELERİN AYRILABİLİRLİĞİ – BÜTÜNLÜĞÜ

Sözleşme hükümleri bölünebilir nitelikte olup, hükümlerinden birinin geçersiz sayılması, iptal edilmesi veya sair şekilde ortadan kalkması durumunda sözleşmenin diğer hükümlerinin geçerliliği bundan etkilenmeyecektir. 

21-İHTİLAF MERCİİ

İşbu sözleşme nedeniyle tarafların ihtilafa düşmesi durumunda İstanbul Merkez  (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

22- YÜRÜRLÜK

İşbu HİZMET SAĞLAYICI ile YAYINCI arasındaki sözleşme hüküm ve koşulları, YAYINCI’nın clicktr.com web sitesi üzerinden bilgilerini tam ve eksiksiz doldurması ve HİZMET SAĞLAYICI’nın da YAYINCI’ ya sözleşmeyi onaylandığına dair dönüş mesajı, maili , aktivasyon kodu göndermesi ve üyelik işlemlerinin başlaması ile yürürlüğe girecektir.                                      

 • Akmerkez Nisbetiye Cad. B 3 Blok Kat:8 34337 Etiler / İstanbul
 • 0212 269 09 07
 • info@clicktr.com